خود پسندی خرد را تباه می کند . [امام علی علیه السلام]